$
$ £
Pokemon Card Sets My Collection Store

Pokemon Cards Chilling Reign Symbol
Chilling Reign

Card List

Released June 18th 2021
Card 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Rapid Strike Urshifu
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaziken V
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Volcanion V
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ice Rider Calyrex V
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeraora V
13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarian Rapidash V
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarian Articuno V
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarian Articuno V
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadow Rider Calyrex V
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadow Rider Calyrex V
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarian Zapdos V
4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarian Moltres V
43 10 1 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Galarian Slowking V
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Blissey V
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tornadus V
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaziken VMAX
54 6 3 1 3 1 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ice Rider Calyrex VMAX
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadow Rider Calyrex VMAX
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadow Rider Calyrex VMAX
35 1 0 1 1 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrode
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Snorlax
71 7 3 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Water Energy
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0